Skip to main content

.

Add or remove other collections to your search:Narrow your search by:You've searched: All Collections

 • All fields: JPEG
(18539 results)Display: 20

  • al- Ašbāh wa-'n-naẓā'ir, MS 431

  • Manuscripts, Arabic; Islamic law--Early works to 1800; Hanafites--Early works to 1800
  • Yedi bölümden oluşan eser İbn-i Nüceym’in yine kendisinin daha önce 500 kadar fıkhî genel hükümleri derlediği el-Fevâ’idu’z-Zeyniyye fî Fıkhi’l-Hanefiyye isimli eserinin zeyli mesabesindedir. Eser 1b’de başlamaktadır. Öncesinde X yaprak vardır....
  • Mesnevî-i Ma’nevî, MS 441

  • Manuscripts, Persian; Rumi, Mevlana Jaláluddin, 1207-1273; Sufi poetry, Persian
  • Eser Mevlânâ Celaddin Rûmî’nin Mesnevi’sinin ikinci cildidir. Padişahın iki çocuğu imtihan etmesi, zennûn ile mürüdlerin hikayesi, Hoca Lokman ile Hoca Zekeriyya’nın hikayesi, Hz. Musa’nın kıssası, Hz. Muaviye ile Şeytan’ın hilayesi gibi konular...
  • Hâşiye ‘ale’l-Mutavvel, MS 446

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language -- Rhetoric; Arabic language -- Rhetoric -- Early works to 1800
  • Belağat ilminden kalem alınan eser Arapça olup Telhîs isimli eserin şerhi olan Mutavvel’in haşiyesidir. Sekkâkî’nin kaleme aldığı Miftâhu’l-‘Ulûm belağat sahasındaki en meşhur eserlerden birisidir. Hatip Kazvînî üç kısımdan oluşan Miftâh’ın üçüncü...
  • Rûhu’ş-şurûh, MS 442

  • Manuscripts, Arabic; Abū Ḥanīfah, d-767 or 768; Arabic language--Grammar--Early works to 1800
  • Ebu Hanîfe’ye nispet edilen ve Osmanlı medreselerinde yüzlerce yıllık ders kitabı olarak okutulan el-Maksûd isimli sarf kitabının şerhidir. Maksût’ta sülasi-rubai mücerret-mezit fiiller ile rübai mücerrede mülhak vezinler tanıtılmakta ve mastardan...
  • Muhtasaru’l-me’ânî, MS 451

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Rhetoric
  • Belağat ilminden kalem alınan eser Arapça olup Telhîs isimli eserin şerhidir. Müellifi meşhur Sadeddin Taftazânî’dir. Sekkâkî’nin kaleme aldığı Miftâhu’l-‘Ulûm belağat sahasındaki en meşhur eserlerden birisidir. Hatip Kazvînî (739) üç kısımdan...
  • Mukhtār lil-fatwa, MS 469

  • Manuscripts, Arabic; Islamic law--Early works to 1800; Hanafites--Early works to 1800
  • Mevsılî’nin kaleme aldığı Arapça bu eseri Hanefî Mezhebi’nde “Mutûn-ı erba’a” olarak bilinen 4 temel kitaptan bir tanesidir. Eser Ebu Hanîfe’nin ictihatları esas alınarak hazırlanmıştır. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ali ed-Dımaşkî eseri evvela et-Tahrîr...
  • Maṣābīḥ al-sunnah, MS 470

  • Manuscripts, Arabic; Hadith--Early works to 1800
  • Katip Çelebi’nin nakline göre Mesâbîh’te 4019 hadis bulunmaktadır. Bu hadislerden 325 tanesi İmam Buhari’nin eserinden, 875 tanesi ise İmam Müslim’in Sihâh’ından rivayet edilmiştir. Hadislerin 1050 tanesi muttafakun aleyh kalanları ise sair hadis...
  • Muhtasaru’l-Me’ânî, MS 520

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Rhetoric
  • Belağat ilminden kalem alınan eser Arapça olup Telhîs isimli eserin şerhidir. Müellifi meşhur Sadeddin Taftazânî’dir. Sekkâkî’nin kaleme aldığı Miftâhu’l-‘Ulûm belağat sahasındaki en meşhur eserlerden birisidir. Hatip Kazvînî üç kısımdan oluşan...
  • el-Fevîdu’z-Ziyâiyye, MS 565

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Syntax--Early works to 1800; Arabic language--Grammar--Early works to 1800
  • Mollâ Câmî’nin kaleme aldığı bu Arapça eser, Cemâleddîn İbnü'l-Hâcib'in Arap gramerine dair kaleme aldığı el-Kâfiye adlı eserine yazdığı şerhtir. İsim, fiil ve harflerin ele alındığı üç ana bölümden oluşan el-Kâfiye Sîbeveyh’in el-Kitâb’ı ve...
  • Cerîde-i Ferâiz, MS 566

  • Manuscripts, Turkish; Inheritance and succession (Islamic law)
  • Ia’da Tavzîhı Müşkilât isimli eserden alıntı, ferâiz kitaplarının ismi ve nikaha dâir fevâd; Ib’de 1264/ 1847-8 tarihli okuyucu notu, Arapça dua, Türkçe dînî fevâid; IIa’da silinmiş temellük mührü, Hafız Ali el-‘Avnî adına temellük kaydı ve ferâiz...
  • Şerhu’l-Kâfiye, MS 542

  • Manuscripts, Arabic; Arabic language--Syntax
  • Elimizdeki nüshası baş ve son taraftan eksik olan eser, Cemâleddîn İbnü'l-Hâcib'in Arap gramerine dair kaleme aldığı el-Kâfiye adlı eserine yapılan şerhtir. Elimizdeki nüshası merfû’ât bahsinden başlayan eserin ismi ve müellifi tespit...

QuickView

Display a larger image and more item information when the pointer pauses over a thumbnail
 

Layout options:

Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK